Event

Feedback On This Page View Page Feedback
View in :
મફત​ ડાયાબીટીશ નિદાન કેમ્પ 25-11-2015  

શ્રી વઢિયાર ગોળ દરજી-સુથાર સમાજ ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટ, રાધનપુર. આયોજીત પ્રથમ મફત ડાયાબીટીશ નિદાન કેમ્પ તારીખઃ- ૨૫/૧૧/૨૦૧૫ ના રોજ સ્થળઃ- ત્રિકમજી મંદિર, રાધનપુર. ખાતે યોજાયો.  

Total Photos : 5
 

Back to Top

આપણા સમાજ ની મોબાઈલ એપ ડાઉનલોડ કરો